Binalara kot verme konusunu sizlere kısaca açıklamak istiyorum, biliyorumki yeni mezun bir çok arkadaşımız bu konuda zorluk yaşıyor,

Binalara arsanın cephe aldıgı, yolun kırmızı kotuna (Ham yollarda, hazırlanan ve onaylanan yol profiline göre, bitmiş yolun kaplama üst kotudur. ) göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan  bina kenarı hizasındaki tretuvar  seviyesinden (bordür tası üst seviyesinden) kot verilir.  Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul edilir.
Kaplaması yapılmıs yollarda mevcut yol kotları, yapılmamıs yollarda ise yol profili ile belirlenen kırmızı kotlar esas kabul edilir. Henüz tretuvarı ikmal olunmamıs ve kırmızı kotu tespit edilmemis olan yollarda bu tespit isi ilgilisinin müracaatı üzerine yolun profilinin çıkarılıp yola iliskin kırmızı çizginin geçirilerek onayının yapılması isi ilgili Belediye Başkanlığı’nca 30 gün içinde yapılır.

Kot alınan yola olan mesafesi (6.00) m.’yi asan ayrık nizam binalarda kot bina ön cephesi tabii zemin ortalamasından alınır. Ancak Yol kotuna nazaran tabii zemini az meyille yükselen parsellerde ise kot bina köse kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m’den fazla geçemez.
Bitisik nizam binalarda kot; kot alınan yola mesafesine ve yol kotuna nazaran tabii zemin meyiline baglı kalınmaksızın arsanın cephe aldıgı yolun kırmızı kotuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar seviyesinden (bordür tası üst seviyesinden) verilir. Ön bahçe mesafeleri bina köse noktalarına göre farklılık gösteren hallerde bina köşe noktalarından yola çıkan dik mesafelerin ortalaması alınarak ön bahçe mesafesi belirlenir. Ancak dik meyilli olan veya yol kenarında set teskil eden arsalarda ön bahçe mesafesine baglı kalınmaksızın yapılacak binalara civarın karakterine göre belediyesince kot verilir. Blok basına rastlayan ön bahçeli binalara blogun diger parsellerin bulundugu sartlara göre kot verilir.
Dik meyilli arazi: Yapının oturdugu yerde meyili %l5’i asan arazidir. ikili blok teskil edilen binaların her bloguna ayrı ayrı bu madde hükümlerine göre kot verilir.

Köse bası Parsellerde ve iki Yola Yüzü Olan Ara Parsellerde,
A.
 Parselin yüz aldıgı iki sokaga imar nizamına göre verilen yükseklikler farklı ise; parselde daha fazla yüksekligin verildigi sokagın sartlarına göre,
B. Parselin yüz aldıgı iki sokaga aynı yükseklik veriliyor ise daha yüksek kottaki sokagın sartlarına göre;
C. Blok basına rastlayan köse bası parsellere blogun diger parsellerinin bulundugu sartlara göre kot verilir.

Köse bası parsellerde  bendinin A. fıkrasına göre kot verilen bitisik nizam yapıların bu yükseklikleri diger sokakta en çok (20.00) m. devam edebilir. 20.00 m.’den sonra kademelendirilerek diger sokagın sartlarına uydurulur.Kademe cephesi hiçbir kosulda 3.00 m
den az olamaz.

İki yola yüzü olan ara parsellerde bendinin A. ve B. fıkralarına göre kot verilen bitisik nizam yapılar kademelendirilerek diger sokak sartlarına uydurulur, bu kademe binanın diger yol cephesine (3.00) m.’den fazla yaklasamaz. Su kadar ki aynı adada
tesekkülün kademesiz olması halinde mevcut tesekküle uyulur. Ayrıca bir yapı adasının tamamı iki yola cepheli tek sıra parsellerden teşekkül etmis ise kot farkından dolayı kademe yaptırılmaz.

Yol kenarında korunması gereken bir set üzerinde yapılacak ön bahçeli binaya set üstünden kot verilebilir. Aksi halde binaya yoldan kot verilerek parsel yol kotunda tesviye edilebilir. Bu maddede sözü geçen setli arazi yoldan en az (l.50) m. yükseklik ile baslayarak
yükselen arazidir.

Bir parsele birden fazla bina yapılması halinde her bina müstakil düsünülerek yakın oldugu çevrenin sartlarına göre belediyesince kot verilir, bu durum avan proje veya vaziyet planında gösterilir. Özellik arz eden durumlarda veya avan proje uygulaması yapılan yerlerde kot yerinin tespitine ilgili belediye baskanlıgı yetkilidir. Kot verme çıkan yeni yönetmeliklere göre değişiklik göstermektedir.

….